[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / b4 / freeb / hydrus / monarchy / otter / randamu / yuri ]

/vrijheid/ - politiek incorrect

politiek incorrect/rechts

Catalog

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: ffbe73c3d709c79⋯.jpg (43.71 KB, 940x626, 470:313, vlag.jpg)

 No.9[Reply]

Een leuke en strijdvaardige feestdag!

Herinner ook de mensen die gestorven of vermoord zijn voor Vlaanderen.File: 083802468030409⋯.gif (20.61 KB, 142x189, 142:189, Urban_V.gif)

 No.8[Reply]

twitter doet aan censuur. Kritiek op religie is niet meer toegelaten.

Hier kan je vrijelijk je kritiek neerschrijven. Niemand zal je kunnen bannen of vervolgen.

100% vrijheid van meningsuiting! 100% vrijheid!File: 0e8f85e6aeacccd⋯.jpg (994.66 KB, 2560x1536, 5:3, 20180508_153600.jpg)

 No.1[Reply]

Dit board is er gekomen als reactie op het vele blokkeren van mensen door facebook.

Hier gelden géén regels. Hier mag je schrijven wat je wilt en denkt.

 No.2

Hier ga ik gedeeltelijk mee akkoord, maar de staat moet stoppen om al die vreemdelingen te laten genieten van onze sociale zekerheid. Die hebben daar geen recht op! Tijd dat het Vlaams Belang daar de nodige wetsvoorstellen indient!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/08/werk-moet-onze-sociale-zekerheid-redden/


 No.6

File: 8e49d594805d69b⋯.jpg (37.21 KB, 460x378, 230:189, D4Vv24SW0AAq-EW.jpg)

>>1

kom thuis


 No.7

ik ben ook voorstander van een eengemaakt Lage Landen
File: 71cb5e0ebcf7339⋯.jpg (96.46 KB, 720x960, 3:4, boerka.jpg)

 No.3[Reply]

←- dit mag nooit meer gebeuren!

buitenstampen, da mottig wijf.

 No.4

Tijd voor actie!

stamp zo'n wijven zelf uit die zwembaden! Molesteer zelf die allah-hoeren, oog om oog, tand om tand.

schrijf een wet die zo'n kledij verbiedt

Geen woorden meer maar daden!


 No.5

Wie geen Vlaamse voorouders heeft, moet zich maar aanpassen aan onze eeuwenoude cultuur en gewoontes.

Een hoop zwarte vodden rond een lijf is geen zwempak en moet verboden zijn.

Persoonlijk mijd ik ieder contact met een moslim(a). Ik vertrouw die vreemdelingen voor geen haar. Ik vind ze zelfs vies.

Ik koop niet bij moslims en andere vreemdelingen

ik stop niet voor moslims en negers die (willen) oversteken

ik hou ze wel in de gaten en bij de geringste verdachte beweging ….
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / b4 / freeb / hydrus / monarchy / otter / randamu / yuri ]