[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / baaa / dempart / jenny / leftyb / mde / vg / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 78th Attention-Hungry Games
/bimbo/ - Plastic and Fantastic!

April 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: 693fdc34491e045⋯.jpg (136.05 KB, 942x1080, 157:180, 1558197515079.jpg)

80c3e6  No.2029[Reply]

Phóng viên của VICE đã xâm phạm nơi ở của chủ sở hữu 8ch ở Philippin và được yêu cầu rời khỏi nơi đó.

Nhà chức trách đã chú ý và đang điều tra sự xâm phạm bất hợp pháp này

Phóng viên Lani Levine đã khóa tài khoản Twitter của mình

1 post omitted. Click reply to view.

78e049  No.2083

lũ phóng viên này định làm gì
File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

5b29a1  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

https://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

16839d  No.2040

>>2036

Tôi không có địa chỉ email của bạn
File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

a66563  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

1e0e91  No.1589

This is a reply
File: 0adc792bf9bc1fc⋯.jpg (74.21 KB, 638x676, 319:338, 1543073261926.jpg)

bbe5f3  No.2102[Reply]

recommend me some good vietnamese books written by vietnamese people

657dfc  No.2103

File: 53846ca975a709c⋯.jpg (71.52 KB, 480x285, 32:19, screenshot201808sxhe_byfs1….jpg)

the most basic of all proper vietnamese


09e474  No.2113

File: 8236bc3c719a1d9⋯.png (90.81 KB, 225x224, 225:224, ClipboardImage.png)


bb5bc1  No.2117

So many Vietnamese books and you are lazy to find a good one? Check this out: "Dế mèn phiêu lưu ký".

It's a fucking good story about the adventure of a character named "dế mèn". He did not isekai and has no harem. In the first chapter, he is a bAd GuY, harass female ones and killed his neighbour. After that, mèn had been kidnapped and force to beat the shit out of another character. However, his xiến tóc the barber gave him a weird hairstyle.

He is a sMart guy, after some attemps, he exits that place successfully. He became a nice guy and travels. He met his m8. The m8 named dế trũi. They travel togethet but don't have sex, what a disappointment. They protecc but also attacc. Then, they trapped themself in the middle of a HuGe mega extra thicc river. They decided not to starve together.

They saved themself but shit them out because a wild enemy appeared.

……

That's a nice story to read. I love Tô Hoài -sama.

<This is a beatiful love story.


ed66be  No.2119

>>2102

Dumb Luck

by Vũ Trọng Phụng


541a7b  No.2120

File: f1c8cb88d1b717a⋯.jpg (65.01 KB, 800x504, 100:63, Bundesarchiv_Bild_183-4855….jpg)
File: 392fd968136ad18⋯.jpg (58.88 KB, 850x595, 10:7, 1553579914145.jpg)

5fd49a  No.2095[Reply]

Do you gooks have something like a race conciousness? I mean there are all kinds of Amerimutt Niggers flooding into your country, breeding with your women. (also lots of german trash niggers, although thailand is a more common destination) Like how do ordinary people feel about that stuff?

132ceb  No.2099

File: 90ac974f6ba8fe6⋯.jpg (45.54 KB, 664x960, 83:120, 50524860_1799251870185023_….jpg)

>>2095

dude, vietnamese arent like european ppl. We dont have any idea about race consciousness or race struggle,….

>i mean there are all kinds of Amerimutt Niggers flooding into your country, breeding with your women

not that much btw, remember that even the chinese cant assimilate our ppl for thousand of years,so what make you think some nigger or mutt gonna make our ppl extinct?

how do ordinary people feel about that stuff?

they dont care about that. Ask any vietnamese that doesnt know about 4chan or 8chan about races and you will get some answer like; I dont know, dont care,…ect ect


5fd49a  No.2100

File: 9f34c78435220cb⋯.png (150.19 KB, 483x480, 161:160, 88eb12ce9ab0fdc70fa7bf0ad7….png)


b6eefb  No.2109

File: 237a64c0cac3abf⋯.jpg (52.68 KB, 600x701, 600:701, 4e9.jpg)

File: 237a64c0cac3abf⋯.jpg (52.68 KB, 600x701, 600:701, 4e9-1.jpg)

>>2095

we do have one, and it is against dờ chinks


c0960c  No.2118

File: def723c25412e5e⋯.jpg (85.36 KB, 1600x900, 16:9, def.jpg)

>>2095

" Amerimutt Niggers "

If you mean war time then

They went to us, eu………

or stayed here and became VNese,

It's hard tell the difference between purebred and cross bred.

we have blood of chink; some has blood of nip, baguette, slav, burger, africa nigga … etc but in the end there is just one race in this land
File: 897ea3089d35718⋯.png (142.36 KB, 379x332, 379:332, muonchetman.png)

6fdb2a  No.1888[Reply]

>be me

>điện thoại bị loạn cảm ứng (hư màn hình)

>xài khó chịu vc, fuck

>đi sửa

>mất 200k

vừavuivừabuồn.exe

>xài được 2 ngày

>lỡ làm rớt điện thoại

>nát con mẹ cái màn hình mới

chánđời.exe

muốntựtử.exe

địtmẹcuộcsống.exe

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

36fc8a  No.1894

I wan a nu phoane


f1d38a  No.2070

Sau hơn 1 tuần kể từ khi đăng cái này, hôm nay màn hình cái điện thoại nó bay luôn rồi

#Fuckmylife


2adfbe  No.2072

File: 438acae5668c4e0⋯.jpg (72.81 KB, 807x676, 807:676, 1557159290569.jpg)

>>1894

>I wan a nu phoane

get a phone in thanh hóa style ( aka trộm đi)


97bb0f  No.2079

>>2070

Điện thoại gì màn hình rẻ thế?


690f6d  No.2114

File: 49ff2871e6fd98a⋯.jpeg (292.81 KB, 1200x1200, 1:1, 587C021C-70F7-4C21-81D8-D….jpeg)

Ông thử cái này đi.
File: af4605e8b323552⋯.jpg (3.58 MB, 4000x4000, 1:1, Paladin CYOA.jpg)

aee127  No.19[Reply]

minh dao nay hay dao trên /tg/, thây tro nay goi la CYOA (Choose/Create Your Own Adventure)

cơ ban cua tro nay la tao build, chon mây cai lưa chon, hoăc đơn gian la cư đoc va lam theo hương dân (tiêng Anh chu yêu; ai 0 đoc đươc thi đơi minh dich, nhưng minh chăc la lên đây rôi thi it ngươi dôt tiêng Anh lăm)

Tl;dr, đây la 1 tro liên quan đên boardgame. đoc va lam theo hương dân.

20 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

e1531c  No.592

>>239

roll


00cd2b  No.627

File: aa35190829e4d64⋯.jpeg (275.51 KB, 1010x960, 101:96, 21345567523.jpeg)

cái thread này đáng ra chết từ tháng trước rồi. Nhưng op kiên trì tự rep vcl.


e1531c  No.628

File: 5200e1cae73f639⋯.png (751.8 KB, 640x595, 128:119, cd1488df61b5e8c976e97323b5….png)

>>627

thanks anyway


25f30a  No.644

Douma sao m ko chơi dnd đi thằng tard….


ff8ffe  No.2112

File: 1f119440c7c4dff⋯.jpg (6.37 MB, 2664x10000, 333:1250, 1556434643616.jpg)

i am back motherfuckers
File: ec9c05e11375c25⋯.png (369.43 KB, 500x745, 100:149, viet-nigra.png)

e9200e  No.1961[Reply]

Is this true?

e8b20c  No.1966

Fucking nigger


39fe7f  No.1968

>>1966

He's probably dead m8


393d15  No.2111

File: 7aa99aaba19b066⋯.jpg (58.33 KB, 664x561, 664:561, 74e.jpg)
File: 60171917e91c45c⋯.png (509.94 KB, 855x610, 171:122, Expanding-Brain.png)

66f6df  No.2010[Reply]

be smart, chỉ có 2 giới tính là nam và nữ, được quyết định bởi nhiễm sắc thể giới tính.

Bất kì ai nghĩ mình không phải cả nam và nữ và thuộc về một giới tính khác là những có vấn đề về thần kinh và tâm lý.

họ thuộc về trại tâm thần

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

8f9753  No.2024

>>2023

Nope, nó hiếm có và do nguyên nhân nào đó như hormone hay gì.


8f9753  No.2025

>>2023

Tôi khá tin vào điều này và đây là trang wiki

https://vi.wikipedia.org/wiki/Liên_giới_t%C3%ADnh


66f6df  No.2026

>>2025

>Khái niệm người lưỡng tính (người có cơ quan sinh dục bất thường) là hoàn toàn khác với khái niệm người đồng tính (người có cấu tạo cơ thể bình thường) do đó khái niệm người lưỡng tính giả cũng không liên quan đến khái niệm đồng tính luyến ái giả.

tức là do sinh học, không phải do bọn nó tự nghĩ mình có. Những đứa bị như vậy là ko may, còn những đứa tự nhận mình bị mà ko phải do sinh học thì là thiểu năng


8f9753  No.2027

>>2026

Yep, đây chính là ý của tôi


062bd2  No.2110

>>2010

nam = XY

nữ = XX

=> XXY = ?

XXXY = ?

XXYY = ?

đột biến sinh học là có thật bạn ạ

>trại tâm thần

không phải đứa nào có vấn đề thần kinh và tâm lý cũng phải vào trại

ví dụ như chúng ta, một bọn tự kỷ thần kinh bất ổn, đang tụ tập với nhau trên 4chim, 8chim và cái board /vietnam/ này để được cách ly khỏi xã hội
File: fe41e6cbd946110⋯.png (162.29 KB, 2894x2300, 1447:1150, 5896f6ddcba9841eabab60fd.png)

8e9552  No.2043[Reply]

À thì..

Là gái nhưng nách thâm vỗn cả lài thì phải làm sao để trắng ra đây các mẹ? Da t trắng chỉ mỗi nách là đen thôi.

Không, t không muốn xài kem trộn, kem kích trắng gì gì đó đâu, t tính chà chanh vào nhưng google khuyên là ko nên các mẹ ạ. Ai đó cứu rỗi người con gái đáng thương này với.. vì 1 thế giới ko còn ai bị thâm nách :(

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

14a849  No.2058

>>2053

No, tks t chưa đc phịch nên chưa cần


0d33d9  No.2059

>>2058

Một cái máy giặt bị địt thì nó sẽ hết hạn sử dụng à? :/ :/ :/


c79241  No.2064

File: 780b489b5baddce⋯.jpg (61.52 KB, 360x451, 360:451, 610E837D-CB86-46AD-B954-46….jpg)

>>2043

Chị quàng khăng đỏ nách thâm lạc vào rừng thiên nước độc của Việt Cộng


3da594  No.2092

>>2043

Tits or gtfo


6c39b4  No.2108

>>2043

chị thấy đó, trên này chỉ có o-> thôi

mà o-> thì phần lớn ngu phần chăm sóc sắc đẹp hơn o-+,

mà đã là đứa ở trên này thì kể cả o-+ chúng nó cũng có thể còn chẳng quan tâm

Tl;dr: bait nhẹ, 8chan 0 phải nơi tư vấn chăm sóc sắc đẹp
File: 301ecb157f99f8f⋯.png (1.33 KB, 70x45, 14:9, okkiddo.png)

7f76f6  No.2090[Reply]

How many chữ nôm do you know?

7df207  No.2093

>>2090

"Chữ Nôm" thì một phần chữ tiếng Trung cũng tính chứ nhỉ? Tôi học Kanji và có biết một chút nho nhỏ.


8bbe8b  No.2106

>>2093

cái ông bảo là chữ Hán đấy

Kanji nghĩa là "Hán tự" mà


8bbe8b  No.2107

chữ Nôm cơ bản là chữ Hán có dấu, dùng để ghi lại âm thanh từ ngữ,

nên cơ bản chữ Nôm là chữ tượng thanh chứ 0 phải tượng hình
File: c0945116766eb2c⋯.jpg (164.73 KB, 1137x1079, 1137:1079, smug.jpg)

File: 31a9159ea504c41⋯.jpg (31.29 KB, 400x400, 1:1, tomokoqt.jpg)

File: 4b09f6fc553931e⋯.png (712.62 KB, 899x618, 899:618, CQa5aOBUEAEluud.png)

File: e612823c7459d3f⋯.jpg (26.38 KB, 474x437, 474:437, really_happy.jpg)

85d274  No.2096[Reply]

I really like Tomoko

5b548d  No.2097

File: c2bf330c6032195⋯.jpg (93.17 KB, 809x1000, 809:1000, 3ce7d78fea26986120be72ad92….jpg)

File: 4a54b4b27172f1e⋯.jpg (180.67 KB, 1000x1414, 500:707, 4a54b4b27172f1e96e04b6bd7c….jpg)

File: 46a83f81b8d8ec0⋯.jpg (76.94 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg)

File: 0e060e08b0fb8f0⋯.gif (952.59 KB, 500x281, 500:281, Mf36zhjV7K1qanuvko1.gif)

i like Darjeeling-sama


d19a83  No.2105

>>2096

smelly and weird social outcast

and flat

>>2097

brit
File: 0df54ff982929fb⋯.png (103.44 KB, 255x255, 1:1, 44A9F2AB-24D2-488B-BCCC-54….png)

8f06d3  No.2101[Reply]

wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssshhhh

39debe  No.2104

File: e8ecd1402c07399⋯.png (1.93 MB, 725x1163, 725:1163, MadeinHeaven.png)

thump thump

too sloooooooooooooow

too sloooooooooooooow

Too Sloooooooooooooow

TOO SLOOOOOOOOOOOOW

I'm taking my ride with destiny

Willing to play my part

Living with painful memories

Loving with all my heart…
File: 96ace1de4446e37⋯.png (1.9 MB, 1400x1000, 7:5, 1425855411972.png)

dd2577  No.2094[Reply]

Any NEETs here?

Tell us about yourself. How did you end up like this? Do your parents support you in your worthless endeavor? What's it like? ie. can you just go to a comfy convinience store like you would in a civilised country.

b9d48e  No.2098

>>2094

>Do your parents support you in your worthless endeavor?

no, but being a neet here is hard, since you dont have pension or universal basic income, so life will be much harder for neet here.

im planning to be a neet for a year those, i have a part time work in the district militia force with minimum wage

>>2094

>can you just go to a comfy convinience store like you would in a civilised country.

yes, nowaday you can do that. I can just wak for 5 min to go to a convenience store to grab some stuff for me.
File: a460e48aa898918⋯.webm (2.77 MB, 1280x720, 16:9, battlefield 4.webm)

f63322  No.1984[Reply]

Đăng webm với chủ đề liên quan đến quân sự, chiến tranh

fashwave, Vaporwave,….tất cả đc chấp nhận

f63322  No.1985

File: b91a29ddfaa60de⋯.webm (2.9 MB, 1920x1080, 16:9, CoverIsForPussies.webm)

>>1984

cover is for pussy


f63322  No.1986

File: 82163e865cdb276⋯.webm (3.69 MB, 1276x720, 319:180, 1557143006556.webm)


f63322  No.2091

File: 16418ae0036c2c5⋯.webm (2.94 MB, 640x480, 4:3, flip insurgent driveby.webm)

File: 5fa55ba9d7750af⋯.webm (3.82 MB, 854x480, 427:240, big ol boom.webm)

File: 8729a02298086ea⋯.webm (1.08 MB, 1280x720, 16:9, hohol.webm)

File: 8b6699cdd042cb6⋯.webm (3.96 MB, 480x270, 16:9, 1556721976708.webm)
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / baaa / dempart / jenny / leftyb / mde / vg / vichan ]