[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / doomer / gurps / leftpol / mde / monarchy / vg / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 61rd Attention-Hungry Games
/arda/ - For all things related to Middle Earth.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: 0623ae5dd06bc40⋯.jpg (398.77 KB, 1068x600, 89:50, FB_IMG_15422012863033062.jpg)

 No.45[Reply]

trap hentai thread

cho tôi bộ trap hentai hay nhất các ông từng xem

trong ảnh là HHH Triple Echhi

14 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.252

File: 1748fe9e6e7d757⋯.jpg (640.88 KB, 1127x1600, 1127:1600, n-yhkqzdmz.jpg)

>>251

6/14


 No.255

>>252

interesting, but i prefer traps only


 No.540

Moar


 No.541

File: a47b1833f24ae7e⋯.png (2.74 MB, 1280x1825, 256:365, ClipboardImage.png)


 No.656

>>251

That kid was just thirsty for cock, because i doubt the girl would try to tell anyone in his school that he dresses as a girl to ruin his reputation.
File: 90f170f20ba271e⋯.jpg (141.03 KB, 853x480, 853:480, 47681182_75483èwgwgre52048….jpg)

 No.616[Reply]

tôi đang tính di cư mấy group meme trên fb sang đây, liệu có nên không?

6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.623

File: b0d0ce4365e5cc4⋯.gif (737.35 KB, 700x393, 700:393, 1544021052414.gif)

>>622

xóa group đi

>that's the only solution


 No.624

>>623

nếu có cái option để xóa thì nó đã biến mất từ tháng 3 rồi


 No.629

nên nhưng hiện h board này vẫn còn ít ng sử dụng nên ko giải trí cho ông lắm đâu


 No.652

Không.


 No.655

Không, cái meme từ facebook, thực sự mà nói khá là, sao nhỉ, low key không được tốt. Nó tạp nham nên là chúng ta nên cứ thế này thôi >>616
File: 2878772a2e02432⋯.jpeg (70.41 KB, 576x393, 192:131, viet8052.jpeg)

 No.508[Reply]

What do vietnamese think about whites with yellow fewer infiltrating their country to import your women into their shithole countries?

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.556

>>510

then what about the niggers?


 No.571

dont rly care cuz they r just slut/whore or gold digger anyway


 No.613

>>571

that's every woman


 No.614

File: 20246b58f3b5355⋯.jpg (8.95 KB, 261x191, 261:191, 46413057_2077995532256930_….jpg)

>>613

Not every woman is a gold digger.

You gotta have to keep some hope and faith in woman


 No.654

>>556

All the drug dealing niggers were rounded up from Thailand and shipped here, they haven't gotten around to doing anything with them yet they just do crime hang out in bui vien and d12.
File: c9cf6708f358885⋯.jpg (75.31 KB, 720x716, 180:179, 1537157864506.jpg)

 No.648[Reply]

Có ông nào ở đây là musicfag không?

Các ông nghĩ thế nào về việc viết âm nhạc của riêng mình? Tôi có nên dấn thân vào thử không?

Liệu nó có đáng thử hay chỉ là một việc làm tốn thời gian để sau này nhìn lại và cringe?

Liệu có chỗ để tôi chen chân vô ở thế kỷ 21?

Nếu tôi không làm hip hop hay nhạc điện tử, pop thì có ai quan tâm không?

 No.649

File: 3b59e328ef4d6cc⋯.gif (562.17 KB, 133x128, 133:128, 1541338638113.gif)

>Nếu tôi không làm hip hop hay nhạc điện tử, pop thì có ai quan tâm không?

okay, vậy ngoài mấy cái đấy ra thì mọi người còn biết đến cái gì nữa?

Nhạc quan họ?

also, làm nhạc cần có nhiều yếu tố đó ông bạn, và chen chân vào thị trường âm nhạc cần cần cần tiền (để làm nhạc tốt thì cần tiền), PR tốt, cần thu hút sự chú ý,….

Bây h lắm ca sĩ nhạc sĩ làm rồi bro, tôi nghĩ éo ổn


 No.653

File: 5a5d1b0515527e7⋯.jpg (61.96 KB, 673x535, 673:535, IMG_20180309_183353.jpg)

Thật sự éo ổn vì mảng âm nhạc h bão hòa cực kì rồi, thậm chí ông làm hay thì cá cũng chỉ dc dăm ba nghìn view trên jewtub thôi.

Nhưng ông có thể đánh vào 1 số fandom nhiều trẻ nghé để trở nên nổi tiếng nhanh nhờ fanboi, Undertale/Deltarune chẳng hạn, có nhiều channel bỗng dưng bốc lên chỉ nhờ dăm ba cái remix nhảm nhí từ đám ost game nhảm nhí của bọn chúng.
File: a987da3c338a0ae⋯.webm (334.65 KB, 640x640, 1:1, mindblowing video editing.webm)

File: b100984892660c8⋯.webm (1.19 MB, 640x360, 16:9, Newfag Exterminator.webm)

File: 8bf613034916447⋯.webm (1.83 MB, 480x428, 120:107, preparing a hotdog.webm)

File: 7b4b3d2bb1b9a79⋯.webm (560.01 KB, 1280x720, 16:9, recking ball.webm)

File: 422de3d6c845e87⋯.webm (926.38 KB, 640x346, 320:173, right way to clean pussy.webm)

 No.650[Reply]

weird thread pls

 No.651

File: 3489f83ffa42201⋯.webm (2.85 MB, 224x400, 14:25, KUNG POO.webm)
File: f622196f033dcde⋯.jpg (42.75 KB, 472x472, 1:1, 1261805488137.jpg)

 No.555[Reply]

trip them for me

 No.557

File: 7651e4dbf1eab7d⋯.png (428.82 KB, 467x468, 467:468, 1540809985069.png)

dubs


 No.599

File: 4da863af5fb2026⋯.png (1.04 MB, 997x1218, 997:1218, 4da.png)

>>557

thats not how you dub

this is how


 No.600

File: f96b90083ff63db⋯.jpg (53.3 KB, 680x742, 340:371, f96.jpg)

>>557

we count from the last numbers


 No.608

File: fcbcfee451c2c8f⋯.jpg (20.62 KB, 427x427, 1:1, 1540464427294.jpg)

>>600

nice No 600


 No.647

File: 8a26e5da87b1ecf⋯.jpg (84.9 KB, 600x600, 1:1, 1544351863077.jpg)

D U B
File: 9e3990eb809a78b⋯.jpg (139.12 KB, 540x745, 108:149, 1484131448989.jpg)

 No.643[Reply]

Let's play a game

 No.646

File: 210ba9f5e009e28⋯.jpg (13.62 KB, 552x368, 3:2, FB_IMG_1544181077782.jpg)

No YLYL but cursed image instead
 No.632[Reply]

weeb thread

t cần 1 bộ anime nào đó mà các ông tâm đắc nhất ( trừ mấy bộ naruto, bleach thì bỏ qua luôn đi)

3 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.639

is anime voice translated or just subtitled in vietnam


 No.640

File: 372469e5503a98f⋯.jpg (19.02 KB, 546x350, 39:25, FB_IMG_1541355483581.jpg)

>>638

Thanks for ruining the joke nippon


 No.641

>>639

Only Vietsub.


 No.642

Cody in the house is a really godspeed piece of art


 No.645

>>635

t xem hết r trừ bộ dưới cùng bên phải. Nó tên gì vậy
File: af4605e8b323552⋯.jpg (3.58 MB, 4000x4000, 1:1, Paladin CYOA.jpg)

 No.19[Reply]

minh dao nay hay dao trên /tg/, thây tro nay goi la CYOA (Choose/Create Your Own Adventure)

cơ ban cua tro nay la tao build, chon mây cai lưa chon, hoăc đơn gian la cư đoc va lam theo hương dân (tiêng Anh chu yêu; ai 0 đoc đươc thi đơi minh dich, nhưng minh chăc la lên đây rôi thi it ngươi dôt tiêng Anh lăm)

Tl;dr, đây la 1 tro liên quan đên boardgame. đoc va lam theo hương dân.

19 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.244

>>243

>class

Arcane Wizard

>gear

HP - salo

>mount

Infernal Bus

>stage

Ground Zero

spice me up, god of Napalm


 No.592

>>239

roll


 No.627

File: aa35190829e4d64⋯.jpeg (275.51 KB, 1010x960, 101:96, 21345567523.jpeg)

cái thread này đáng ra chết từ tháng trước rồi. Nhưng op kiên trì tự rep vcl.


 No.628

File: 5200e1cae73f639⋯.png (751.8 KB, 640x595, 128:119, cd1488df61b5e8c976e97323b5….png)

>>627

thanks anyway


 No.644

Douma sao m ko chơi dnd đi thằng tard….
File: 5ebb6b90af88ccb⋯.jpg (160.85 KB, 900x1200, 3:4, C8hRbLJXoAQtaR6.jpg)

 No.610[Reply]

>tôi

>người Châu Á-Canada

>nghiện coffee, đặc biệt là tim hortons

>ngoài trời rất lạnh

>mua một cốc tim hortons extra large (pic related)

>đi bộ

>đói bụng

>đi bộ khá xa tim hortons rồi

>đói bụng

>quyết định đi đến McDonald

>trong tay là một cốc cà phê to vãi lồn

>lũ da trắng hạ đẳng nhìn tôi như một thằng người ngoài hành tinh

>bốirối.jpg

>chả quan tâm lắm

>tới lượt tôi order đồ ăn

>staff nói rằng tôi không thể mang đồ ăn ở ngoài vào

>ok

>uống hết cả cốc trước mặt thằng staff

>lưỡi bị bỏng

>chả nếm được gì từ cái mcdouble

Sao tôi lại thế này hả /vietnam/, tôi nhớ bố mẹ nuôi dạy tôi tốt hơn thế này

1 post omitted. Click reply to view.

 No.612

File: 2cba139b43fcb45⋯.png (44.15 KB, 658x662, 329:331, 1475261883568-1.png)

>>611

Tôi muốn cảm thấy có ai đó thiểu năng giống mình ở Việt Nam


 No.615

File: d5553700345a178⋯.jpg (54.17 KB, 700x465, 140:93, travel_for_children__coffe….jpg)

>>612

>nói tiếng việt

>uống cafe tây phương

>chưa từng uống cafe sữa đá việt nam


 No.625

>>612

Ông nên chuyển về Việt Nam và vào Circle K. Ông chỉ cần trả tầm 10 000Đ mua một chai nước ngọt và ông có thể mang cả ba lô đồ ăn vào chiến.


 No.633

>>615

Cà phê sữa ở Việt Nam hoặc ít nhất là chỗ tôi khá ngọt, cà phê đá lại không phải gu của tôi


 No.634

>>615

người ae, hãy khai sáng bọn tây phương mu muội bằng nền ẩm thực thượng đẳng của chúng ta thôi

(ý tôi là mua cái phin pha cafe ấy, tự làm ngon hơn. Also, ông có thể mua cafe trung nguyên cho đậm chất Việt)
File: d57d28f84dc2a9f⋯.jpg (101.44 KB, 375x500, 3:4, trứng vịt lộn.jpg)

 No.298[Reply]

Who dafuc can eat this? I cant.

Reason:

I dont want to eat a fucking baby duck

17 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.589

File: 166cc72873d0f9c⋯.png (243.33 KB, 550x578, 275:289, 1543954458931.png)

>>584

>>576

<imagine being this fucking assblasted because one fucking american said that you shouldn't be cats and dogs and then proceed to insult him and tell him fuck off because its our "culture"

kek I wish we would have nuke you fucking gooks back to the stone age.


 No.594

File: e4837d560336fe3⋯.jpg (49.76 KB, 342x424, 171:212, FB_IMG_1531807669098.jpg)

>>589

Images being a mutt who have the right to tell other culture what to eat.

Lol, we should have fucking killed everyfucking amerimutt prison that we captured


 No.605

>>589

>"nuke"

if murica used nuke in nam u guys would be playing real life fallout now


 No.631

People always go after us Asians for eating dogs, but you know Swiss farmers do it too.


 No.637

>>631

They do not. Why would you go on the internet and tell lies like that?
File: 330cf21c756fcd0⋯.jpg (60.61 KB, 960x720, 4:3, 47574330_2195728900471563_….jpg)

 No.601[Reply]

You never see anything like this cause Vietnamese could win in sports suggest swimming, shotting but no one care. The only thing that could revive Uncle Ho is football even we have been dominated by China for thousand years and by western colonial for hundred years. and get so proud when we win china and America. Sometimes history means jack shit when it comes to reviving the historical character.

 No.603

File: a3e620648dd3943⋯.jpg (65.9 KB, 650x406, 325:203, qatar3-crop-15314977144061….jpg)

it belong to >>549 - cursed image

also, thats not Uncle Ho

thats just his illusionary manifestation he created from the awakening from his slumber of the limbo he was in

Uncle Ho could only be revived when VN become the champion of World Cup


 No.606

File: 2bddaac84873762⋯.jpg (120.53 KB, 720x960, 3:4, 40321180_1793525307437088_….jpg)

File: a2b5eac8422a9fe⋯.jpg (161.32 KB, 1000x667, 1000:667, c9619d16a95740091946.jpg)

File: 02d1ca581db11e4⋯.png (889.81 KB, 660x880, 3:4, 47573447567996143648707258….png)

>>601

And this what happens after the storm

i dont giv a shit what ppl do to celebrate our team victory, but at least be a fucking civilize person.

clean the street, be safe, dont drink alcohol, respect and dont just throw away our flag like a bunch of fucking animal that just smoke coke


 No.630

Sportsball nationalism is weak.
File: da35c23fffb9f3c⋯.jpg (58.39 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault (2).jpg)

 No.609[Reply]

lets start

i vote one for Văn DarkholmeFile: a2b5eac8422a9fe⋯.jpg (161.32 KB, 1000x667, 1000:667, c9619d16a95740091946.jpg)

File: 2bddaac84873762⋯.jpg (120.53 KB, 720x960, 3:4, 40321180_1793525307437088_….jpg)

File: 02d1ca581db11e4⋯.png (889.81 KB, 660x880, 3:4, 47573447567996143648707258….png)

 No.607[Reply]

Tôi là thanh niên ở thread >>601 , tôi là >>606 đây

Tôi biết việc ăn mừng chiến thắng là cực kì quan trọng, và điều đó thể hiện niềm tự hào dân tộc. Nhưng, xin lưu ý rằng, chúng ta khi đi bão vẫn là những công dân của Việt Nam, chúng ta cần phải hành xử văn minh, đẹp. Điều đó chính là cốt lõi của sự yêu nước.

Nói không với:

-Xả rác bừa bãi

-Sử dụng đồ có cồn

-Xô xát khi đi cổ vũ

-Tôi trọng lá quốc kì, không vứt đi khi cổ vũ xong.

https://baomoi.com/bao-rac-o-pho-di-bo-nguyen-hue-sau-dem-bao-mung-tuyen-viet-nam-chien-thang/c/28892652.epiFile: a26acdb1a8852d1⋯.jpg (69.65 KB, 1080x729, 40:27, 45854635_776655659350522_8….jpg)

 No.11[Reply]

Post bất cứ điều gì về Kpop, K-Hiphop, các band nhạc Hàn Quốc, các thể loại Indie này nọ, etc.

Trong hình là BLACKPINK Rosé.

12 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.50

Cái thread về kpop chỉ được >>16 là nói về chuyên môn.

Còn lại tất cả mọi người đều cãi lộn về taste âm nhạc thượng đẳng.

Mọi người suy nghĩ như thế nào.


 No.53

>>50

ý kiến của t là chỉ có 16 yêu Kpop, còn lại nói về gu âm nhạc vì đéo ai biết gì về Kpop cả


 No.71

File: 2f150f190fa9639⋯.jpg (71.8 KB, 704x396, 16:9, 00-06-26-red-velvet-12.jpg)

nhóm yêu thích duy nhất của tôi là red velvet


 No.598

bump


 No.604
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / doomer / gurps / leftpol / mde / monarchy / vg / vichan ]