[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / leo / polder / vg / vietnam ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

 No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.1589

This is a reply
File: 2ee424e5df92026⋯.jpg (188.9 KB, 1600x900, 16:9, vnempire.jpg)

 No.1548[Reply]

Thanks anon, very cool banner

1 post omitted. Click reply to view.

 No.1557

yoủ ảe ưelcome
 No.1584[Reply]

What do you think of Germany and white people in general

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1592

>>1587

Never thought i can agree with a burger

For OP question, i can answer it in some way

Op remind me a time when i work in a hotel, i met a lot of white man with asian gf there, and honestly, i hate them.

But why do you hate them you may ask? The answer is the fact that they dont know what they are going to have in the future. Just say that they are going to have baby/babies in the near future, what will their son/daughter look like? Hapa dog of course. Asian and western character CAN NOT MIX, the end product is a person who dont know what race/culture they belong to, and what will happen if they breed with other race?

There, thats just my thought


 No.1593

>>1584

In general, they are disgusting


 No.1599

>>1593

Just disgusting


 No.1636

File: 27d4d4c5d64b308⋯.png (417.21 KB, 680x413, 680:413, iu (3).png)

>>1599

race mixing is distgusting


 No.1640

>>1636

/thread
Invidious embed. Click thumbnail to play.

 No.1630[Reply]

 No.1631

>>1630

no phởking clue mate


 No.1639

All tonal languages sound retarded
File: ef4d59179544fc3⋯.jpg (107.97 KB, 409x409, 1:1, image0.jpg)

 No.1638[Reply]

Tell me. Does it suck? How does it feel living in a shithole without social insurence.File: ad456ee002bcd78⋯.jpg (71.72 KB, 736x1024, 23:32, 1548192062057m.jpg)

 No.1637[Reply]

Will you be my friends? No.1563[Reply]

>tuần trước tôi đọc được ở đâu trên mạng rằng ăn nhiều thơm thì nut của mày sẻ ngọt

heythat'sprettygood.mp4

>cả một tuần tôi ăn thơm với thơm, thịt kho thơm, canh chua thơm, cá kho thơm và thơms

>hết tuần

>hôm qua tôi xem vài cái video trên heavy-r và nut

>tôi lấy ngón tay đưa lên nếm thử

<wtf nó hơi ngọt này

chợt nghỉ ra một ý tưởng ngu lồn

>tôi chạy ra lấy gói mì bẻ chấm ăn thử

>ôi cái vị kinh khủng của mì Hảo Hảo lẫn mùi cum, vừa ngọt vừa mặn, hăng hăng mùi nước tẩy

>hôm đấy là thứ 7

>hôm nay là cn, đống cum tôi chùi qua còn rích rích

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1624

>>1619

cho cum rồi rán lên?


 No.1625

File: b0a10feec36e23d⋯.webm (1.94 MB, 778x1186, 389:593, tea with special cream.webm)


 No.1628

Invidious embed. Click thumbnail to play.

how Vietnamese talk in English


 No.1633

>>1628

only gen y and millennial


 No.1635

>>1625

noice
 No.1605[Reply]

Ơ đây co ai gioi tin hoc giup t vơi.

T co 3 may ao: client1(winxp), client2(winxp),sever(winsever2k3).

Yêu câu:

client1 thây sever va client2

client2 không thây sever, nhưng thây client1

sever thây client1 va client2

<Giup t sơm nhât khi bây co thê nha>

1 post omitted. Click reply to view.

 No.1607

>>1606

t lam trên may ao ma hiên tai, t không hiêu gi hêt chi cân cach chinh ipsec ma t hoi thây thi ông đeo tl


 No.1608

File: 0c038120d85e7ac⋯.png (86 KB, 995x792, 995:792, Capture.PNG)


 No.1623

Tôi biết về máy ảo

Méo biết gì về mạng

Something something firewall rules

Tôi đi ra


 No.1629

Invidious embed. Click thumbnail to play.

Vietnamese, kinda gay.


 No.1632

gook
File: 164467f29e4c59e⋯.jpg (56.5 KB, 1000x562, 500:281, Joker1911-4.jpg)

 No.1348[Reply]

I'm going to say the n-word

18 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1487

N-WORD

There, I said it.


 No.1535

>>1487

fuck


 No.1591

N.. n… n-n—n… ni.. ni.. ni… nig.. n- n- NGUYỄN THÀNH NAM N.T.N


 No.1626

Jew


 No.1627

Invidious embed. Click thumbnail to play.
File: 2ad273297b96a96⋯.png (1.09 MB, 970x1260, 97:126, ClipboardImage.png)

 No.1620[Reply]

>tfw having a google drive link full of CPs

>tfw living in a third world country

nice

 No.1621

File: 73b5ac22e8e2bc6⋯.png (64.12 KB, 180x281, 180:281, ClipboardImage.png)

i forgot to use vpn

>mfw C50 fags are reading this


 No.1622

File: f17baecd9dace14⋯.png (359.11 KB, 876x755, 876:755, 1549896220344.png)

>>1621

just called ông CAn xong

you are going to have a vacation in Chí Hòa Hotel and resort complex
File: c7671fa4262fa79⋯.jpg (52.76 KB, 430x256, 215:128, B36F72AE-1E22-41E4-A771-F5….jpg)

 No.1428[Reply]

>2017

>tôi đi một cái anime festival nào đó ở trong trung tâm HCM, ở trỏng có bán mấy cái tai mèo, khẩu trang bla bla

>tôi quyết định mua và đeo vào liền

>đi vòng vòng cùng với mấy thằng weeb khác với tai mèo và khẩu trang, lâu lâu có người xin chụp hình chung

>tôi cứ tưởng là trông nó tởm lắm nên lấy đt ra mở camera trước xem thử

<what the fuck, k-kewt, can't be this cute

>thế là tôi quyết định đi từ fes tới quán PopEyes gần nhất - quyết định thiểu năng nhất trong đời tôi

trong đám weeb có một thằng tôi thân, hãy gọi nó là C

>Trước khi rời đi, C bảo tôi tháo ra

<lmao đéo, trông dễ thương mà

>và rồi bọn tôi đi bộ tới PopEyes

>cứ mỗi lần có người đi bộ ngược chiều nhìn tôi là thằng C nhìn ra chỗ khác vờ như nó đéo quen biết tôi vừa miệng bảo "oh phức anon, tau bảo mày rồi"

>bọn mutt đi ngang qua cũng nhìn

Chất độc màu da cam đấy mấy thằng lồn Mutt

>lâu lâu bắn CSGO chung với C nó bảo: anon tại sao hồi đó tau với mày lại đi fes ?

7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1543

>>1542

xóa hết lịch sử đen tối rồi mày à

t không muốn sống trong nhục nhã


 No.1551

>>1543

Không biết tại sao nhưng gần đây tao thích trap lắm


 No.1560

>>1551

>thích traps

>stage 4 terminal gay


 No.1572

>>1560

Trap là gayn’t


 No.1618

>>1572

nếu trap không gay thì ông gay đấy anon
File: 62bdd8e05119cca⋯.jpg (38.35 KB, 728x648, 91:81, FC05E8C0-0B38-40B5-BD29-42….jpg)

 No.1561[Reply]

>Lồn cá heo trông múp vãi lồn, cứ như trong mấy cái 3d hentai

tao muốn địt cá heo

1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1564

>>1562

Cấp 3 của t chán hơn nhưng kết cục không tệ hại thế này

Mấy thằng bạn cảm giác không khác xưa nhiều.


 No.1570

>>1562

Đừng lo mà anon

Không có bạn vui hơn có bạn

Bây giờ mày có thể có gái hoặc tiếp tục địt waifu


 No.1571

Tìm cá heo ở đâu?


 No.1616

File: 125775393664f68⋯.png (495.64 KB, 720x480, 3:2, ClipboardImage.png)

>>1571

ở biển nigger à


 No.1617

>>1570

waifu chăm sóc cho tôi 5 năm qua lúc tôi đau khổ

>yes, waifu for life
File: cd7110ec0928a47⋯.jpg (349.72 KB, 1280x720, 16:9, 1462241131633.jpg)

 No.1254[Reply]

Does vietnamese animation exist, and if it do, where can I find it?

 No.1255

Go to google and search for "phim hoạt hình của việt nam"

it's all fucking done by mspaint for sure

Without sub


 No.1581

They will brainwash u for sure


 No.1582

File: d3e7130eda0bd22⋯.jpg (224.96 KB, 778x1100, 389:550, aoi.jpg)

most of em are sliceshow anon dont waste ur time


 No.1590

You would see some animals, dumb shit kiddo, retarded loli, v.v. If you find 3D animation, your brain might be washed.


 No.1615

>>1582

>sliceshow
File: cf06f1056d82f4b⋯.jpg (134.45 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg)

 No.1421[Reply]

Tai sao Ly va Hoa kho vây anon?

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1546

File: 2938031716f13cc⋯.png (220.14 KB, 638x528, 29:24, Capture.PNG)

>>1421

>>1522

>>1526

>>1541

Toan Ly Hoa

Kho

plssss anon


 No.1555

>>1546

van va anh cung de


 No.1559

>>1546

Tự Nhiên niggers, fuck off


 No.1573

>>1559

toi yeu anh


 No.1614

File: b5c3934b60d84f2⋯.png (437.26 KB, 780x585, 4:3, ClipboardImage.png)

>>1573

xin lỗi anon, trong tim tôi tâm thất lẫn tâm nhỉ tâm nào cũng có Führer rồi không còn chổ cho anon đâu

với lại tao bị gay
File: 04bdd523b2aed46⋯.jpg (8.7 KB, 696x696, 1:1, 26047323_387388135037725_8….jpg)

 No.1291[Reply]

Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vào ngày 21/03, lý do tôi chọn ngày này vì hôm đó là sinh nhật tôi - 1 con nhỏ vô dụng vcl.. tôi viết cái này ko phải để nói mình tRầM cẢm nhằm gây chú ý hay nhờ giúp đỡ gì. Tôi chỉ muốn tạm biệt mấy ông thôi

32 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1596

Bà đã chết chưa?

Tôi muốn địt một cái xác


 No.1601

Trước khi chết thì cho tôi chịch bà đi anon.


 No.1604

File: 3e81242a677c779⋯.webm (3.78 MB, 1280x720, 16:9, 1552840893394.webm)

>>1291

chết chưa vậy mày?


 No.1611

you ded ?


 No.1613

live stream đâu scammer
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / leo / polder / vg / vietnam ]