[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / cyoa / dempart / freeb / nara / red / vichan ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


An independent state under the protection of The Great Kingdom of Thanh Hoa

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

a66563  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

000000  No.2461

Another reply
File: 411b4fd9f2995ad⋯.jpg (821.16 KB, 2048x1361, 2048:1361, gettyimages-498863999-2048….jpg)

ba6dd4  No.2422[Reply]

Trong thread này, chúng ta tưởng nhớ 33 năm ngày mất của một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam: Cố TBT Lê Duẩn

10/7/1986-10/7/2019

Như ông từng nói:

Chừng nào tôi còn ngồi đây, thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này

Khi người ta đã yêu đất nước đến vô cùng, đến mức trái tim chỉ có thể đập vì nó, thì họ sẽ luôn tìm được con đường đúng nhất.

Note

Đây là thread đặc biệt, mọi lời lẽ thiếu tôn trọng hoặc xúc phạm sẽ bị xóa hoặc banned IP

t.Admin No1

2 posts omitted. Click reply to view.

e67946  No.2445

>>2422

hat off to our leader
File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

5b29a1  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

https://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

079106  No.2381

File: f24663e3476bc23⋯.jpg (170.38 KB, 800x533, 800:533, migraint-farm-workers.jpg)
File: 1b6107c1758137c⋯.png (57.64 KB, 1229x1160, 1229:1160, Capture12.png)

4761e9  No.2505[Reply]

Hôm nay tui uống 4 lon redbull rồi

Viết nghiên cứu is tough man

2 posts omitted. Click reply to view.

d325b1  No.2551

File: 6bb37a8d64ca47a⋯.png (124.69 KB, 500x467, 500:467, 811.png)

Tôi crush con nhỏ kia được hơn một tuần. Tìm hiểu thêm thì mới biết nó vẽ tranh trên internet, là furry và thích vore. Những thứ này có phải là red flag không vậy các anon?


8033cc  No.2552

>>2551

để t đoán nhá:

-Mắt cận

-giỏi tiếng anh

-dùng tiếng anh nhiều trong giao tiếp

nêu như t thì bỏ mẹ nó đi, còn nếu ông thích thì triển đi


d325b1  No.2553

>>2552

wtf làm sao ông biết

hai cái sau tôi không nói làm sao ông biết nó cận


8033cc  No.2554

File: f9e1ea8d7ef4a79⋯.jpg (38.93 KB, 720x475, 144:95, 65090161_2847542008650033_….jpg)

>>2553

typical

t gặp nhiều rồi, mấy đám đấy t tránh xa.

T có thể đoán đc tính cách của đám đấy, lũ đấy cuồng văn hóa tây và nói tiếng anh (lý do tại sao nó vẽ mấy cái đấy ngay từ đầu)

trc đi đến BUV giao lưu gặp mấy đám như thế, t phát ngán. Là một người dân tộc chủ nghĩa, đám đấy như thể virus với t vậy, khi ở trong cái phòng hội thảo với đám đấy, t chỉ muốn lôi khẩu Mp-40 ra bắn chết cụ từng con một thôi.

T có thể vạch ra typical hay gọi là kiểu của mấy đứa yêu tây, hay yêu hàn, nghe kpop,…

đám kpoop thì hơi khó để nhận biết, nhưng chỉ cần quan sát cách nó nói, nó mặc gì, nó cư xử và 2-3 câu hỏi thì sẽ ra ấy mà


9813d8  No.2593

>>2551

Có nickname gì dùng trên mạng không?

Là một furfag, tôi hơi quan tâm.
File: 7c18d5af0d273cc⋯.jpg (102.08 KB, 514x677, 514:677, nagatoro sup.jpg)

52d2c8  No.2571[Reply]

I know Vietnam is a pretty culturally homogeneous society. Do you think it's possible for Western expats to genuinely integrate into it? Do you know any White people that are fluent in Vietnamese (or similar southeast Asian language)? If a White person (or happa) was raised in Vietnam would they be considered really Vietnamese?

Most importantly - If I learn to decipher your strange bird noises, will I get a brown-skinned asian 3d waifu who will cook things with fish sauce for me?

bb0376  No.2573

File: 3169ab7be864612⋯.jpg (39.95 KB, 720x458, 360:229, 57253346_2343331972603719_….jpg)

>>2571

>What do you think of foreigners trying to learn Vietnamese?

waste of time, the language it self is too hard to learn, and when you finish learning it, what will you gonna use it in? get a job here and earn 10 million dong a month?

>Do you know any White people that are fluent in Vietnamese (or similar southeast Asian language)?

ahh yes, some white ppl come here to become actress or to become famous or Influencer

dont really remember them but i do recall a few times i saw them appeared on TV, on VTV3 or 2, dont know.

okay, so after 2 minutes of research, i do have some few names for u

1.Kyo York (american, he live in NY, he moved to Ho Chi Minh city to work as a singer, he is also an not so famous actress here as well)

2.Kim Lý: he is basically a hapa with half vietnamese blood and half Swedish blood, he isnt really that famous here

3. some nigger work as an english teacher, his name is Dan or some shit like that, a famous youtuber here, i hate that nigger. He is white but the way he act make white look like shit, he insulted our national hero (the person he insult is general Vo Nguyen Giap, aka the guy who lead us crushed those cheese surrendered monkey), its like insulting guy like Washington or Lincoln in the US.

you get the idea, some do come here to get famous.

> If a White person (or happa) was raised in Vietnam would they be considered really Vietnamese?

yes, if he or her speak the same language as us then he or she is considered a native as us commoner

> If I learn to decipher your strange bird noises, will I get a brown-skinned asian 3d waifu who will cook things with fish sauce for me?

yes, of course

i just assume that you prefer brown skin than pale skin right? girl or woman nowadays, most of them have pale skin (something must have fuckePost too long. Click here to view the full text.


52d2c8  No.2574

File: 87995909e00ef4d⋯.jpg (134.78 KB, 1420x600, 71:30, vietnamese-people-5.jpg.17….jpg)

>>2573

Thanks for the response.

>waste of time, the language it self is too hard to learn

Honestly, that'd be part of the fun of it. You guys' language is both tonal and analytical (2 features that I find challenging but in an attractive way) but it's still written in an alphabet rather than a logography (like Chinese) or an abugida (like Thai or Khmer). I realize that it'd be hard and I'd haedcore fuck up the tones in the beginning - especially if I learned mostly via reading rather than talking with native speakers.

What I wanted to know was more along the lines of how I'd be perceived as an westerner trying to integrate into Vietnamese culture and society.

>what will you gonna use it in?

To talk with Vietnamese people mostly. The traditionalist element of your society would be what would draw me in tbh. The fact that you're not a world power, so you can largely avoid modernization, but you're still a regional power with solid stability is a factor too. Plus, you guys have really great food and your cost of living is pretty low.

I know that there are other places to consider that have the things I want - namely Eastern Europe, which is still a very big possibility for me . . . though I've got a feeling that it's going to get a lot less comfortable to live there in the coming years tbh. Not to mention, I'd be lying by omission if I left out the fact that (as a 6'1" White guy) I find the idea of living in a place where I'm 8" taller than the average person more than a little appealing - no offense.

Places like Africa, The Middle East, and South America are kind of off the table for me too because I'm not a big fan of my chances of getting violently murdered drastically increasing.

>some white ppl come here to become actress or to become famous or Influencer

Is it common to associate Westerners with famous people in Vietnam? As in, are there not little expat communities in the bigger cities? I just like the idea of living in a homogeneoPost too long. Click here to view the full text.


fe1569  No.2577

>>2574

Nice choice, guess you'll be fine

>Height

Generally, a Vietnamese person is short but 2000s generations are getting taller. You can easily find some >1,8m guys on the street. As a 183cm 17 year old kid, i consider that you should be taller than 190cm to be an attractive moving pole.

>Living cost

You come from a developed country, so your income might be higher than an average Vietnamese person. Easy luxury life.

>Skin

Sure, i think youn girls' skin used to be darker.


15b2ea  No.2592

>>2571

>Do you know any White people that are fluent in Vietnamese

Back in middle school we had an English teacher (I think he's a native american, not sure) who has lived in Vietnam for 7 years by then. He can speak Vietnamese well but he still doesn't sound like a native.

That was back in 2012. Not sure if he still lives here.
File: b7133b65e52c382⋯.png (689.17 KB, 720x720, 1:1, ClipboardImage.png)

0e3dcf  No.2510[Reply]

Thằng edit dăm ba cái banner đây, tôi đậu đại học rồi các ông ơi, mừng quá

btw, tôi cần thêm ý tưởng để làm banner

8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

e4ea31  No.2564

lol dùng mẹ nó cái mim stonks gì đó đi ông


e4ea31  No.2565

honk chi minhh


82ba80  No.2588

Bám theo những chủ đề mang tính thời sự sẽ rất thú vị ngoài typical cursed imagesb


4952d0  No.2590

>>2510

Ô thế hóa ra ông underage


4952d0  No.2591

>>2588

Cái này hay nè

Gần đây có vụ gì không?
File: a55c248a95c1124⋯.jpg (50.54 KB, 900x400, 9:4, kisspng-pepe-the-frog-kerm….jpg)

dd9470  No.2572[Reply]

>Tôi

>Cao gần 1m8 nhưng chỉ nặng 45kg

>Nhìn như 1 thằng nghiện mặc dù sống, ăn uống healthy và balance vcl

>Gia đình bạn bè xa lánh vì nghĩ rằng tôi nghiện thật

>Cảm giác lúc đó.jpeg

3 posts omitted. Click reply to view.

f73bc3  No.2579

File: caf9c81b083b688⋯.jpeg (36.71 KB, 480x480, 1:1, E98EE2C3-D488-4459-94BD-D….jpeg)

Xem ai không thể vào vai dirty old man kìa


dd9470  No.2582

Oh phuc tôi vừa thủ dâm lần 3 trong tuần. Cảm ơn vì lời khuyên


f45103  No.2583

>>2582

stop namefagging

3 lần trong tuần ?, tôi 3 lần trong ngày


945c15  No.2587

>>2583

Ông duy trì tần suất thủ dâm như vậy bao lâu rồi?


4afadd  No.2589

File: 6636186ab2b94ab⋯.jpg (460.4 KB, 1209x756, 403:252, 6636186ab2b94abe8f8ca7a1b8….jpg)

tôi nặng hơn nhưng bị một cái mắt thâm từ nhỏ. Ngủ chưa bao giờ sau 11 giờ nhưng mắt vẫn thâm.

Đợt qua nhà ông bạn, lúc mình về rồi thì bố nó hỏi nó là bạn mày nghiện à mới buồn
File: ff29003d25ff3cd⋯.jpg (56.35 KB, 500x374, 250:187, ?format=500w.jpg)

6ab553  No.22[Reply]

Ai cũng có bí mật, tâm tình muốn nói. Tôi thiết nghĩ nên bắt đầu cái board này với một typical tâm sự thread.

Tôi trước.

>Tôi

>Nam, đang 16

>Thích một đứa nữ cùng tuổi lúc tụi tôi học chung đội tuyển hsg năm lớp 9.

>Nó đẹp, nhà giàu, giỏi, nói chung là hơn league của tôi.

>Tôi là một đứa khá average, chỉ có nhát gái không bao giờ dám tiếp cận

>Giữ kín chuyện này trong lòng qua hết năm lớp 9, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi tụi tôi chuyển cấp

>Năm lớp 10, "không may" tụi tôi vô chung trường, chung lớp

>Nghĩ rằng cảm giác cho nó của mình cho nó sẽ bằng một cách thần kỳ tan biến khi mình quen biết đến con người và nhân cách của nó

>Chuyện đó không bao giờ xảy ra

>Tôi không bao giờ consider đến việc chủ động vì biết là không có cửa

>Dần dần trở thành close friend với nhỏ đó

>Một thằng khác vô năm học được một tháng nhảy vô cua ngay lập tức, và thành công

>Thằng đó bây giờ đang là một trong những đứa bạn thân của tôi

>Hằng ngày được chứng kiến cảnh đứa bạn thân với đứa crush mà tôi đã cố gắng hết sức để ngưng có feelings trong hơn ba năm nay

>Tại sao những cảm giác này vẫn còn tiếp diễn, đã ba năm rồi ffs

Tôi cảm giác tội lỗi khi crush bồ của bạn mình. Nhưng dù tôi muốn sửa cũng không được.

Tôi đã sống với cảm giác này quá lâu. Tôi cần một con đường giải thoát =((

47 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

09587d  No.2566

>>199

no but i would like to read


641309  No.2570

>>2566

mấy đồng chí làm cái lồn gì ở mấy cái post cổ này vậy ?


09da63  No.2580

>>2570

Chúng ta cập nhật tình hình và tiếp tục trao đổi mà không cần lập thread mới


7a52de  No.2585

>>22

OP đây. Mọi thứ đã ổn hơn trước. Cảm ơn mọi người.


1d3273  No.2586

>>2585

Thực lòng, tôi mong ông không phải OP giả. Như vậy là năm tới thì ông tốt nghiệp cấp 3 rồi. Năm tới, sẽ có một anon thành công không lên chan đòi tự tử chứ?
File: 7780b88114534c5⋯.png (87.28 KB, 212x237, 212:237, ClipboardImage.png)

3734f2  No.2584[Reply]

có ai lurk trên >>>/b2/ không sao tự nhiên bọn /r9k/ bên cuckchan đùng đùng kéo qua đây vậy, cả bọn reddit niggers nữa ???File: 276f3fcd3ecdd6c⋯.jpg (46.77 KB, 500x615, 100:123, Nikola-Tesla1.jpg)

70198a  No.2562[Reply]

Đây là nhà bác học đại tài người Việt Nam, Ninh Công Lai, hay còn có tên là Tô Sĩ Lan

080688  No.2569

funniv


2dd5fb  No.2581

hãị hứỡc
File: 798cb816bdd87cb⋯.png (72.22 KB, 351x400, 351:400, ClipboardImage.png)

67787d  No.2567[Reply]

trở lại tuổi thơ chơi chọc chó

67787d  No.2568

File: 7b88d6eaff7a4c8⋯.png (97.33 KB, 300x272, 75:68, ClipboardImage.png)
File: 6e4faab37b525cd⋯.jpg (38.47 KB, 554x960, 277:480, image0-6.jpg)

c93565  No.2500[Reply]

Tôi nghĩ tôi nên nhận được nhiều sự yêu thương hơn

>tôi 1m82

>75kg, tôi nghĩ là mình /fit/

>khả năng giao tiếp của tôi khá là effay

>tôi biết lắng nghe

>tôi có khẩu vị tốt với anime

Tại sao tôi lại một mình vậy hả

6ac2b3  No.2520

Captcha đã chơi ông một vố, tôi tin là vậy, nhưng sao IP lại thay đổi?


1ab2a8  No.2563

>>2500

>phí một post double đồng thời là post tròn trăm cho công cuộc shitpost

fuck you, nip
File: 41a23fe8bf35840⋯.png (297.58 KB, 800x924, 200:231, 41a23fe8bf35840bc1caa7e064….png)

fca4f7  No.2192[Reply]

What are you guys' thoughts on the West, specifically my country?

Because I can tell you that literally the only times Vietnam is ever referenced in Italy is when the war is sometimes discussed but not really either. As far as the people are concerned, you might as well just be a foggy spot on a map full of terra incognita. It really sucks that there's all these foreign lands but as far as we know America. Yurom and the USA are the only countries on Earth.

16 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

811e69  No.2472

>>2468

About the food picture.

Soup looks nice loaded down with green onions looks delicious. I assume the greens in the bowl is pea tips? I like pea tips and I eat them at Chinese place here. But in Vietnam I really did not see them anywhere. I did not find them on any menu at any place I visited. I was at a home in Vietnam as well I asked for pea tips but they did not know where to get them so we had baby bok choy instead. Also at the street market I did not see them for sale anywhere. The vegetables are so fresh in Vietnam it exposes how bad the produce I have to pick from here is.


4c831d  No.2473

>>2468

> Vietnamese is complicate

I hate it when i have to meet a stranger. I did not know her/his age, so it is very embarassing if i use the wrong word.

It is sorted by age and gender.

Here is some pronouns:

Young girl/boy: em

Older man (several years old): anh

woman : chị

Even a bit older man: chú

woman: cô

More old man (20-30 years older than you, for both genders): bác (uncle)

Very old person (older than the uncle):

Male: ông (~grand father)

Female: bà (~grand mother)

Actually, ông and bà are usually used in invitations or formal context, for a VIP, etc, the age is not important.

The older person than the very old one: cụ

(Great grandparents) The word is used for both gender.


ca3457  No.2484

>>2471

what? why would you even drink at starcuck? they are the worse here. When you go to HCM city, you dont drink coffee at those store, you drink in the street, in those small vendor. Great coffee, cheap.

and i dont get it? so Starbucks in Vietnam is more expensive than those in the US? Like, wtf?


9acba1  No.2488

>>2192

i only know italian by roman empire, italian city states in 14 15th and ww1 ww2


811e69  No.2561

>>2484

Yeah I did drink at many local coffee shops while there. But my wife had never been there before & it was attached to our hotel.We bought some pretty cookies there to give to her sisters as we were about to travel to her parents house in VLC My wife does not even drink coffee and after she ordered a carmel frappucino she asked why so sweet lol. But yeah Starbucks in HCMC is the most expensive Starbucks I have even been to including in usa
2e01e8  No.2544[Reply]

liệu có phải thông tin về Area 51 là nỗ lực đánh lạc hướng của chính phủ Mỹ dành cho người dân và thế giới

trong khi tất cả đồ thật đều được cất ở những nơi khác mà chưa ai biết tới

tôi nghĩ vậy vì đáng lẽ ra nếu Area 51 có đồ thật thì chúng ta đã không biết tới sự tồn tại của nó

734140  No.2559

Tôi đã từng nghe về Area 6 rồi, nằm gần khu vực 51 (maybe) tuy nhiên ko ai chắc chắn sự tồn tại của nó

>Khu vực 51 liệu có phải là thứ đánh lạc hướng dư luận để che giấu cho khu vực 6?


935a70  No.2560

khu vực mà người ta cần raid chính là lồn mẹ của mấy đồng chí ở đây
File: 143d83b1e096c8a⋯.jpg (85.89 KB, 1000x563, 1000:563, d fens.jpg)

66b6bc  No.2465[Reply]

I thought Pol Pot killed you all

7baad6  No.2467

File: 0c087ef8485a4b6⋯.jpg (35.98 KB, 660x371, 660:371, _104803660_gettyimages-114….jpg)

File: 19d2d4d6f2a25fe⋯.jpg (10.87 KB, 275x183, 275:183, 62306512_1297082733789721_….jpg)

File: 5cb00a6aef31b57⋯.jpg (38.83 KB, 500x320, 25:16, nguon-goc-cua-cuoc-chien-b….jpg)

>>2465

no, we killed them. A L L O F T H E M

pol pot is just another pussy that got crush by the chad vietnam

our tank basically blitzkrieg through cambodia, or artillery smashed their troops morale, more chopper shot them like playing game, our bomber bombed them.

NVA, VC and veteran of the ARVN crushed everything that oppose the domination of Vietnam in the region.

you dont fuck with us, subhuman Khmer should learn their place


334046  No.2474

>>2467

Fucking pol pot


df346b  No.2558

File: b2d43e18cb4e768⋯.jpg (579.15 KB, 1200x707, 1200:707, AP7501091230.jpg)

>>2465

not when the Khmer were even more starved than we were
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / cyoa / dempart / freeb / nara / red / vichan ]