[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / doomer / g / leftpol / qsourcex / tingles / utoronto / vg ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Winner of the 66rd Attention-Hungry Games
/nothingness/ - R I S E U P

December 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


A vassal state of The Empire of Thanh Hoa

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

 No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

Post last edited at


File: 4f5da46b81e7ab7⋯.png (489.78 KB, 800x600, 4:3, 1539611726749.png)

 No.1029[Reply]

Tâm sự, nói, kể mọi thứ mà bạn muốn, nhưng ngại kể công khai.

Q&A được chấp nhận ở post này.

Đừng xấu tính với những người ở đây, hãy thoải mái.

11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1041

Tao là furfag


 No.1042

>>1039

>tao muốn tỏ tình

>ban thân

literally red flag there

chả có cách nào mà thành công nếu con đó ko có tình cảm với ông đâu. Đã làn bạn thân thì friendzone mẹ nó rồi, tỏ tình làm gì nữa

trừ khi con kia có tình cảm với ông, còn nếu như nó ko có, mà ông vẫn cứ muốn đẩy tới, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó


 No.1043

>>1042

nói là bạn thân chứ không thân lắm, chỉ là nói chuyện với nhau nhiều thôi chứ không có gì khác đi chơi với nhau cũng chắc đc 2-3 lần thôi


 No.1044

>>1043

Nếu như thế thì rõ ràng quá còn gì.

Ko có tình cảm thì có tỏ tình thế nào thì kết quả cũng vậy thôi (điều này ko áp dụng với bọn cấp 2+3 vì đa số yêu chơi)

Ông cứ thử đi, biết đâu đc. Đời ng chả ai đoán trc cái gì cả


 No.1045

Yêu xa, đã địt thằng bạn 1 lần trong lúc bồ t ko ở đây. Cảm thấy có lỗi vcl
 No.1019[Reply]

cau oii ! dieu gi khien cac cau chua ngu?

 No.1020

ngu het rui


 No.1021

Vừa đọc hentai xong

Nói chung là do công việc nên phải thức đêm


 No.1025

chua buon ngu


 No.1026

Admin chưa đi ngủ đâu, thích nói chuyện không?
File: c149bef2bb1d1d6⋯.png (195.28 KB, 600x600, 1:1, handmade waifu.png)

 No.1007[Reply]

Make your own waifu, give her a backstory, and post her ITT

https://picrew.me/image_maker/3595

4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1013

>>1012

namefag nigger


 No.1016

File: 64f5a5524480f37⋯.jpg (39.35 KB, 225x350, 9:14, Shouko_manga.jpg)

>>1010

<trông quen quen


 No.1022

File: 829a4810f62aa0e⋯.jpg (23.37 KB, 474x473, 474:473, op_faggot_pokemon.jpg)

File: ca39cec65fa6760⋯.jpg (87.24 KB, 590x775, 118:155, Joseph-Ducreux-THOU-WOULDS….jpg)

File: 042d51db48a460d⋯.png (11.76 KB, 150x222, 25:37, 042.png)

>>1012

>literally having an infinite choice of name to become a namefag

>chose OP


 No.1023

File: 14bb14749394dc3⋯.png (233.76 KB, 600x600, 1:1, 20190103165854-autist_NEET….png)

File: ee03c739b008aa5⋯.jpg (412.83 KB, 1584x957, 48:29, 333d2a_6471484.jpg)

một đứa tổng hợp loser-virgin-NEET-weeboo-neckbeard-beta-nerd thực sự, chuẩn bị trên con đường trở thành hikkikomori, hoặc như

internet gọi là basement-dweller/wizard

>gần 30 năm chui ra từ lồn mẹ chưa có đứa bf/gf/người yêu nào, chưa nói đến chuyện mất trinh.

>hồi đi học bị bullied, bị xa lánh, … vì là đứa beta nhất lớp. bị hội chứng Asperger (hay bị nhầm với tự kỷ)

>là weeboo (vẫn chưa xác định được quốc tịch nó, nhưng nếu nó là người 日本 thì nó sẽ là otatrym)

>chơi tabletop game (là RPG, card game, boardgame với war game) hàng ngày, khá được; là một trong số những số phẩm chất chấp nhận được về nó.

>có nhiều fetish dị & lạ, khá tởm với một số người (may là 0 có furry); phần lớn fetish của nó có trên /d/ - Hentai/Alternative.

>ghét normies đến tận xương tủy, ghen tị cuộc sống an nhàn bình dị của tụi nó. mặc dù trong thâm tâm rất muốn có ny, nhưng đã từ bỏ hy vọng đó từ lâu.

>thỉnh thoảng prank bọn normies.

>hồi nó trải qua giai đoạn chunnibyou/ảo tưởng sức mạnh/edgelord, nó 0 giống bọn atsm thông thường. con này tưởng tượng ra nó bị tâm thần phân liệt và tự bịa ra một giọng nói trong đầu nó để cho nó giống tâm thần thật. tất cả các trò prank của nó trong giai đoạn này đều tăng lên về độ khả năng gây thiệt hại lớn về người và của, vì nó lấy cớ "giọng nói trong đầu buộc nó phải làm thế".

>cao 1m80, nặng 72kg; vếu khá to (dùng bra 80G - hệ mét châu Á); là futanari (vừa có cặc vừa có lồn), hồi trước bị làm outcast cũng một phần vì cái này. ngoài ra ngoại hình 0 có gì đặc biệt.

>vì gần 30 tuổi mà vẫn còn trinh, lại chui vào một xó nghiên cứu internet, nên nó biến thành wizard thật và có fap thuật. Gồm:

>Conjuration (phép dịch chuyển, biến vật chất từ nơi này đi nơi khác, tương tự Post too long. Click here to view the full text.


 No.1024

>>1023

>this

impressive
File: fa63d913ef33f4e⋯.jpg (39.59 KB, 350x400, 7:8, 1537297860436.jpg)

 No.1017[Reply]

yo dudes & dudettes add me @ bronnen.net

 No.1018

>>1017

that board look D O P E
File: 92a1f1d800bf18b⋯.jpg (239.82 KB, 568x1800, 71:225, IMG_20190121_230643.jpg)

 No.1004[Reply]

>tưởng tượng có nhiều bạn bè như thế này

mỉa mai thay sinh nhật của tôi cũng là vào giáng sinh và chỉ có họ hàng đến, well ít ra cũng dc cho tiền

 No.1006

File: 2928d68056ce4d6⋯.gif (1.96 MB, 600x600, 1:1, 1544188720090.gif)

nahh bro, sinh nhật bây h chỉ là một cái meme thôi

3 năm trc bố tôi tổ chức sinh nhật cho tôi (bất chấp việc tôi nói là ko muốn có, vì tôi có thể đoán đc nó sẽ tệ ntn). Cuối cùng thì bố tôi vẫn tổ chức, và cái sinh nhật đó là một bữa ăn ở một nhà hàng thủy sản nào đó, với ng tham dự là đồng nghiệp bố tôi

Thật sự rất muốn tự giết mình lúc đó


 No.1015

File: 0a3ffb5002439d6⋯.jpg (199.61 KB, 1920x1080, 16:9, E2wCNuE.jpg)

File: d2933edb382cfce⋯.jpg (286.55 KB, 2000x1333, 2000:1333, 117723.jpg)

>>1006

so, yeah

meme đúng là thứ điều khiển đầu óc loài người và vận hành thế giới

>>1004

>sinh nhật vào giáng sinh

cùng ngày với tôi
File: 052f936bc09429b⋯.jpg (9.05 KB, 217x232, 217:232, B02D1D91-2573-4119-A606-60….jpg)

 No.991[Reply]

>be me, 17yo ugly tard

>get bullied in school

>irl loser

>go home

>play csgo

>mfw i'm losing in game too

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.999

>>996

<We end up in here because we get bullied


 No.1000

>>999

Well, it actually depend (the environment, the ppl, …..)

In my case, i have a pretty peaceful (and boring) HS life.


 No.1002

yo want be ma friend in csgo. I 'm just a retared silver


 No.1011

>>1002

Lmao silver fag fuck off nigger


 No.1014

>>999

nice Trip

>>1000

nice GET

in the same thread
File: cf782b7d4052fe1⋯.jpg (34.63 KB, 500x441, 500:441, FB_IMG_1546906908745.jpg)

 No.1003[Reply]

greentext everywhere.

 No.1005

File: 33594bea940e638⋯.png (405.25 KB, 692x552, 173:138, 1537060612406.png)

<what about this
File: e53eb8a397ea8cc⋯.jpg (9.29 KB, 261x195, 87:65, 48183825_2152335661514888_….jpg)

 No.992[Reply]

>be me

>using facebook

>thấy Stacy post trên gr pleddit rằng muốn tự sát

>bảo nó necked chính mình đi

>bị banned

<con Hoe đó nó muốn tự sát mà, t chỉ cho nó cách mà h t bị ban

>công bằng ở đâu hả tụi m?

 No.997

>be anon

>lên retard version of Reddit gọi là Redditvn

>bảo nó necked chính mình đi

>Thắc mắc tại sao bị banned

kid those days, ahaha


 No.998

>>997

>Nhưng mà nó hỏi mà…

>Ai cug bảo là xem chó xem mèo cho vui lên…

>H t giúp thì t bị banned


 No.1001

>>998

Vì mày ko phải là SJWs, và mày cũng ko có gợi ý là xem chó mèo (aka mày xấu tính => banned)
File: bee8ca2ea982952⋯.jpg (62.49 KB, 1280x720, 16:9, 3DC8D015-39D4-4EA9-878C-8E….jpg)

 No.989[Reply]

>đêm khuya rửa chén

>với tay đưa chén mới rửa lên kệ

>tfw nước dóc xuống nách

 No.995

File: fb2c24f4811183c⋯.jpg (28.29 KB, 889x720, 889:720, 1541414148220.jpg)

>be living in the north

>cold day

>have to rửa bát

u dont understand the P A I N
File: 59ca5cd31e2f343⋯.png (556.05 KB, 720x710, 72:71, ClipboardImage.png)

 No.981[Reply]

>là tôi

>có một cơ hội duy nhất trong đời để được sống

>sinh ra tại việt nam

 No.983

File: ddb73f0b9e6c20b⋯.jpg (93.86 KB, 480x618, 80:103, 1544448341376.jpg)

cậu luôn có thể được sinh ra ở CAR, Nam Sudan, Lybia, Iraq, Ấn Độ, Pakistan, Syria, Somali, Ghana, Congo, Thanh Hóa….nhưng xui xẻo thay OP lại bị sinh ra ở cái hố chết tiệt có tên là Việt Nam.

OP, tôi hiểu cảm giác của ông mà


 No.984

File: b8859a5ffa2593f⋯.jpg (41.95 KB, 633x758, 633:758, FB_IMG_1547952615723.jpg)

>là tôi

>tự hào là người Việt Nam

>sinh ra tại Thanh Hóa

OP à, cảm giác ông trải qua không cay đắng và nhục nhã bằng tôi đâu


 No.985

File: 447a5c7f6f4103c⋯.jpg (67.82 KB, 700x700, 1:1, 1535117045399.jpg)

cảm giác khi phải sinh ra ………


 No.988

File: b6fb0d738f6306a⋯.png (52.19 KB, 220x220, 1:1, 75D07AB1-46A4-457D-B36F-75….png)

>>985

>chui ra từ lồn
File: be10c51046a8d1a⋯.jpg (47.89 KB, 552x534, 92:89, FB_IMG_1547992178732.jpg)

 No.986[Reply]

ngoại trừ những diễn viên trong billboard này. T giới thiệu cho các ông 1 vài người khác

>sakura miura

>aya sazanami

>saeko matsushita ( thử bà này trc đi, rất xịn)

Giờ thì đưa t tên idol các ông hay dùng nhanh

 No.987

tôi thích milf hơn, có ông nào giới thiệu tên với nhể?
File: 042d309514201cc⋯.jpeg (6.06 KB, 210x240, 7:8, AB837D1A-6B31-42B6-8F86-9….jpeg)

 No.977[Reply]

>2AM

>feels good af

>mở cổng đi ra ngoài ngắm trăng ngắm sao như bình thường hay làm

>đi được vài bước

>dẫm cức chó

>life is good

:(

 No.980

>2AM

>in the middle of the night

>go outside while most normal ppl are sleeping

Are u okay?


 No.982

>>980

>what ? that's normal
File: 60aa9aadb1957a2⋯.jpg (29.17 KB, 474x474, 1:1, IMG_3049.JPG)

 No.979[Reply]

<yall mind if i smõnk ?File: 8a0342412dd3e8e⋯.png (268.01 KB, 500x373, 500:373, ClipboardImage.png)

File: b878cb9c392e6b4⋯.png (87.59 KB, 260x194, 130:97, ClipboardImage.png)

 No.975[Reply]

sent to my mom but wrong pic , dick's pic

facebook như kẹc , fb suck .Tôi gửi chỉ 1 hình nơi tôi ở

IDK , idrk sao fb lại add thêm 1 tấm hình penis của thằng bạn tôi .

Xóa không được , và 2 năm rồi tôi ở lại ký túc xá , không dám về nhà . Tết năm nay nữa là 3 năm

>Tôi nên về nhà hay không ? anon

 No.976

U should kys


 No.978

File: 0babb77f08d807a⋯.jpg (84.74 KB, 825x795, 55:53, 8B00B8B9-8299-499D-8743-08….jpg)
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / doomer / g / leftpol / qsourcex / tingles / utoronto / vg ]